Přeskočit na obsah

Svoz odpadů a Sběrné dvory

Svoz odpadů, kontejnerová přeprava

Svoz odpadů, kontejnerová přeprava

Hlavním úkolem provozovny je zajištění svozu a odstranění všech odpadů produkovaných na území města Opavy a v okolních obcí občany a podnikatelskými subjekty. Cílem je vytvoření optimálních podmínek v oblasti nakládání s odpady pro naše zákazníky a poskytování komplexních služeb v regionu.

Provozovna „Odpady“ realizuje ve Statutárním městě Opava, jeho městských částech a dalších okolních obcích regionu a zájemcům z řad podnikatelských subjektů svoz komunálních, separovaných a biologicky rozložitelných odpadů.

Zákazníkům z řad fyzických i právnických osob dále nabízí svoz stavebních sutí a dalších druhů odpadů kontejnery dle velikosti a přání zákazníka.


K dispozici jsou kontejnery o objemech:

 • 1 m3
 • 7 m3
 • 10 m3
 • 20 m3
 • 30 m3
 • 40 m3

Pod provozovnu „Odpady“ patří středisko Čistoty města, které zajišťuje úklid papírků, nedopalků, výsyp odpadkových košů a jejich rozmisťování, sběr uhynulých zvířat a likvidace černých skládek.

Provozovna „Odpady“ nabízí:

 • zajištění odstranění všech druhů odpadů vč. nebezpečných
 • svoz a odstranění komunálního, separovaného a BIO odpadu od obyvatelstva a podnikatelské sféry
 • zajištění přistavení kontejnerů, převoz a likvidace stavební suti a dalších komodit
 • kompletní řešení při nakládání s odpady ve firmách
 • svoz a zajištění dalšího využití v oblasti tříděného sběru
 • třídění druhotných surovin (papíru a plastu) na vlastní třídící lince
 • přistavování a opravy odpadových nádob včetně nádob na tříděný sběr
 • likvidace černých skládek a odstraňování odpadů na nich uložených
 • úklid stanovišť na nádoby pro svoz komunálního odpadu
 • vedení evidence odpadových nádob a přepravených odpadů
 • provozování sběrových dvorů
 • poradenskou službu v oblasti nakládání s odpady
 • vedení evidence produkovaných odpadů, vč. statistiky o odpadech v souvislosti s platnou legislativou

Svoz odpadů, kontejnerová přeprava

Vedoucí prozovny Odpady

Petr Opluschil

553 759 121

Kancelář provozovny Odpady

553 759 122

553 759 124

(dotazy ke svozu odpadů, výměně nádoby na odpad apod.)

Hlášení černých skládek,
odpadkové koše

Dotazy ke sběrným dvorům