Přeskočit na obsah

Technické služby

Signatáři 10 základních principů UN Global Compact

Signatáři 10 základních principů UN Global Compact

„Global Compact“ je dobrovolná iniciativa pod záštitou Organizace spojených národů, jejímž cílem je rozvíjet a podporovat adekvátní praktiky v podnikatelské sféře a sdílení nových zkušeností v oblasti lidských práv, práce a životního prostředí tím, že se podniky zaváží k dodržování deseti všeobecně přijímaných principů

Deset principů této mezinárodní iniciativy vzešlo ze závazků vlád členských zemí a zároveň vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv, „Základních principů a práv pracujících“ vydaných Mezinárodní organizací práce, „Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji“ a z „Úmluvy OSN proti korupci“.

Iniciativa UN Global Compact byla vytvořena jako dobrovolná platforma. Obchodní společnost, která zastává tyto všeobecně uznávané principy, je vyzvána, aby dodala určité doklady, např. výroční zprávu, či další veřejné dokumenty. Je povinná předložit dokument COP (Communication on Progress) a ukázat, jak postupuje při plnění deseti principů. COP také musí být zveřejněný na webových stránkách UN Global Compact.

LN CZE LOGO WS

Deset základních principů UN Global Compact:

Lidská práva

Princip 1: Firmy mají podporovat a respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva,

Princip 2: zároveň si mají být jisté, že se neúčastní porušování lidských práv v jakémkoli směru.

Pracovní podmínky

Princip 3: Firmy mají uznat právo na sdružování zaměstnanců a právo na kolektivní vyjednání

Princip 4: nedovolit jakoukoliv formu nucené práce,

Princip 5: zamezit dětské práci

Princip 6: a bránit jakékoli diskriminaci v zaměstnání.

Životní prostředí

Princip 7: Firmy mají podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí,

Princip 8: účastnit se iniciativ prosazujících zvyšování odpovědnosti vůči životnímu prostředí

Princip 9: a podporovat vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií.

Protikorupční opatření

Princip 10: Firmy mají být proti všem formám korupce, včetně vyděračství a úplatkářství.

K těmto deseti principům se společnost Technické služby Opava s.r.o. jednoznačně hlásí, jako signatář těchto Deseti základních principů UN Global Compact důsledně dbá na jejich dodržování při každodenních pracovních činnostech.

V měsíci únoru 2018 společnost vypracovala a zveřejnila na webovém portálu UN Global Compact https://www.unglobalcompact.org/, již svou třetí Zprávu COP, tedy Zprávy o pokroku (Communication on Progress).

Technické služby Opava a. s.

Adresa

Těšínská 2057/1, 746 01 Opava

IČO / DIČ

64618188 / CZ64618188

ID datové schránky

2nr6jkm

Telefon